global html
tin hoc thanh pho tre

Tổng Hợp Danh Sách Các Mã Lỗi runtime errors thường gặp

Thứ sáu - 09/04/2021 02:09
Dưới đây là danh sách các mã lỗi thời kì chạy ứng dụng Microsoft hđh và window và các báo cáo lỗi thời kì chạy tương tác. Mỗi lỗi có thông tin té sung về duyên cớ gây ra lỗi Runtime và cách khắc phục sự cố.

Lỗi Runtime errors trên Win Là gì ?

Lỗi Runtime errors trên Win là Lỗi thời kì chạy là một lỗi xảy ra khi một chương trình bạn đang sử dụng hoặc đang viết bị treo hoặc tạo ra kết quả sai. thỉnh thoảng, nó có thể ngăn bạn dùng vận dụng hoặc thậm chí là computer cá nhân của bạn. Trong một số trường hợp, người sử dụng chỉ cần làm thế hệ thiết bị của họ hoặc chương trình để giải quyết lỗi thời kì chạy. tất nhiên, thỉnh thoảng, người sử dụng có thể phải thực hành một hành động chi tiết để Repair lỗi.

Danh Sách Các Mã Lỗi runtime errors trên Windows

List - Danh Sách Tổng Hợp Các Mã Lỗi runtime errors trên window

Dưới đây là danh sách các mã lỗi thời kì chạy ứng dụng Microsoft hđhwindow và các báo cáo lỗi thời kì chạy tương tác. Mỗi lỗi có thông tin sung về duyên cớ gây ra lỗi Runtime và cách khắc phục sự cố.

Mã Code Lỗi Teeb Lỗi Runtime error Diên giải mã Lỗi - Additional information
5 Illegal function call Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bạn dạng cập nhật thế hệ nhất . Nếu được cập nhật, hãy thử thiết đặt lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục gặp mặt các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà sản xuất phần mềm .
6 Overflow Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bạn dạng cập nhật mới nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử thiết đặt lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục gặp các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.
7 Out of memory Gây ra khi pc không phục vụ đòi hỏi hệ thống của chương trình hoặc không có đủ bộ nhớ cho chương trình chạy. Nếu computer của bạn đáp ứng các đòi hỏi, trước tiên hãy thử thiết đặt lại chương trình để đảm bảo rằng đó không phải là vấn đề với việc thiết đặt chương trình. Nếu chỉ dẫn này không giải quyết được sự cố của bạn, hãy xem: phương pháp khắc phục lỗi bộ nhớ thấp và hết bộ nhớ.
9 Subscript out of range Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bạn dạng cập nhật thế hệ nhất . Nếu được cập nhật, hãy thử thiết đặt lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục gặp mặt các lỗi tương tự, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng .
10 Duplicate definition Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bạn dạng cập nhật mới nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử cài đặt lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục chạm mặt các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà phát hành phần mềm.
11 Division by zero Vấn đề với một công thức toán học trong chương trình hoặc mã của chương trình. Xác minh rằng không có bản cập nhật phần mềm nào cho chương trình gây ra lỗi này.
13 Type Mismatch đảm bảo rằng cài đặt khu vực hệ thống của bạn được thiết lập chính xác và chương trình bạn đang chạy được tạo cho bản hệ điều hành của bạn .
14 Out of string space Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bạn dạng cập nhật thế hệ nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử cài đặt lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục chạm chán các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà sản xuất ứng dụng.
19 No Resume Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bạn dạng cập nhật thế hệ nhất . Nếu được cập nhật, hãy thử cài đặt lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục gặp các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà phát hành ứng dụng .
20 Resume without error Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bạn dạng cập nhật thế hệ nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử thiết đặt lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục chạm mặt các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà sản xuất ứng dụng.
28 Out of stack space Gây ra do chương trình hoặc lỗi bộ nhớ . Hãy làm theo các bước khắc phục sự cố hết bộ nhớ của chúng tôi, hãy xem: cách khắc phục lỗi bộ nhớ thấp và hết bộ nhớ.
35 Sub or Function not defined Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bạn dạng cập nhật thế hệ nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử setup lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục gặp gỡ các lỗi tương tự, hãy liên hệ với nhà tạo ra ứng dụng.
48 Error in loading DLL Gây ra do setup không hợp thức hoặc sự cố gây ra sau khi một chương trình khác được setup bơm thế DLL của chương trình . Đóng tất cả các chương trình và TSR và thử thiết đặt lại chương trình.
52 Bad file name or number Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bản cập nhật mới nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử cài đặt lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục chạm chán các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà phát triển phần mềm.
53 File not found Không tìm thấy tệp chương trình đòi hỏi để chạy. Chương trình cần được setup lại hoặc (các) tệp bị thiếu cần được sao chép quay về máy tính bàn.
54 Bad file mode Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bản cập nhật mới nhất . Nếu được cập nhật, hãy thử setup lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục gặp các lỗi tương tự, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng .
55 File already open Chương trình hoặc tệp được kết hợp với chương trình đang được sử dụng và chương trình chẳng thể có quyền truy nã cập. Thử đóng tất cả các chương trình đang mở và chương trình nền và chạy lại chương trình, xem: phương pháp xóa TSR và chương trình khởi động.
58 File already exists Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các phiên bản cập nhật mới nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử setup lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục gặp gỡ các lỗi tương tự, hãy liên hệ với nhà tạo ra phần mềm.
61 Disk full Đĩa, thí dụ, ổ cứng không có đủ không gian cho chương trình để chạy hoặc lưu trữ các file sao chép. Để được trợ giúp giải phóng dung lượng ổ đĩa, hãy xem: cách tìm dung lượng ổ cứng còn trống.
62 Input past end of file Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bạn dạng cập nhật mới nhất . Nếu được cập nhật, hãy thử cài đặt lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục gặp gỡ các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà phát hành phần mềm .
63 Bad record number Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bản cập nhật mới nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử cài đặt lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục chạm mặt các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà tạo ra ứng dụng.
64 Bad file name Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bạn dạng cập nhật thế hệ nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử setup lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục gặp các lỗi tương tự, hãy liên hệ với nhà tạo ra ứng dụng.
68 Device unavailable Một phần cứng trang bị hoặc yêu cầu cần thiết cho chương trình không được tìm thấy. Xác minh rằng tất cả phần cứng và ứng dụng theo yêu cầu của chương trình đã được cài đặt. Nếu bạn tiếp tục chạm chán sự cố gần giống, hãy xác minh rằng các phiên bản cập nhật mới nhất đã được thiết đặt cho chương trình và bất kỳ trang bị phần cứng nào chương trình cần.
70 Permission denied địa điểm nơi chương trình đang được sao chép bị hạn chế hoặc tệp đang được ghi đè đang được sử dụng. Thử đóng tất cả các chương trình và TSR, xem: phương pháp xóa TSR và chương trình phát động.
71 Disk not ready Xác minh rằng bạn có quyền thích hợp .
74 Can't rename with different drive Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bản cập nhật thế hệ nhất . Nếu được cập nhật, hãy thử setup lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục chạm mặt các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng .
75 Path/File access error Chương trình không có quyền hoặc quyền tróc nã cập vào một tệp. Điều này thường xảy ra khi một chương trình đang nỗ lực truy vấn cập vào một tệp mạng. Nó không có quyền truy cập thích hợp đặc quyền mạng hoặc thứ gì đó đang chặn chương trình. Ví dụ: nếu tệp đang được chương trình khác sử dụng hoặc ở hình thức chỉ đọc .
76 Path not found Các chương trình mục chứa file cần phải được sao chép bị thiếu hoặc con đường là không đúng đắn. Thử cài đặt lại chương trình.
91 Object variable set bự Nothing Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các phiên bản cập nhật mới nhất . Nếu được cập nhật, hãy thử setup lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục chạm chán các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng .
93 Invalid pattern Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bản cập nhật mới nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử setup lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục chạm chán các lỗi tương tự, hãy liên hệ với nhà phát triển phần mềm.
94 Illegal use of NULL Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bản cập nhật mới nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử setup lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục chạm chán các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.
102 Command failed Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bạn dạng cập nhật mới nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử setup lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục gặp các lỗi tương tự, hãy liên hệ với nhà sản xuất ứng dụng.
339 A file is missing or invalid Tệp chương trình được liên hiệp bị thiếu hoặc bị hỏng. Thử cài đặt lại chương trình.
429 Object creation failed Chương trình bị hỏng, hãy thử cài đặt lại chương trình sản xuất lỗi thời gian chạy.
438 No such property or method Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các phiên bản cập nhật thế hệ nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử thiết đặt lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục chạm chán các lỗi tương tự, hãy liên hệ với nhà phát hành ứng dụng.
439 Argument type mismatch Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bản cập nhật thế hệ nhất . Nếu được cập nhật, hãy thử setup lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục gặp các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà sản xuất ứng dụng .
440 Object error Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các bạn dạng cập nhật mới nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử cài đặt lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục gặp các lỗi tương tự, hãy liên hệ với nhà phát hành phần mềm.
901 Input buffer would be larger than 64 K in size. Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các phiên bản cập nhật mới nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử cài đặt lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục chạm chán các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà tạo ra ứng dụng.
902 Operating system error Xác minh rằng chương trình tương hợp với bạn dạng window của bạn và có bất kỳ bạn dạng cập nhật phần mềm nào.
903 External procedure not found Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các phiên bản cập nhật thế hệ nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử setup lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục chạm chán các lỗi tương tự, hãy liên hệ với nhà phát triển phần mềm.
904 Global variable type mismatch. Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các phiên bản cập nhật thế hệ nhất. Nếu được cập nhật, hãy thử setup lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục gặp mặt các lỗi tương tự, hãy liên hệ với nhà phát triển phần mềm.
905 User-defined type mismatch. Một thiết đặt trong phím tắt chương trình hoặc do người sử dụng xác định là đúng. Thử chạy chương trình không có bất kỳ thiết đặt hoặc biến xẻ sung nào .
906 External procedure interface mismatch. Chương trình lỗi, xác minh chương trình có tất cả các phiên bản cập nhật mới nhất . Nếu được cập nhật, hãy thử thiết đặt lại chương trình. Nếu bạn tiếp tục chạm mặt các lỗi gần giống, hãy liên hệ với nhà phát hành ứng dụng.
1001 Out of memory computer không phục vụ yêu cầu hệ thống của chương trình hoặc không có đủ bộ nhớ để chương trình chạy. Nếu computer của bạn phục vụ các đòi hỏi, trước tiên hãy thử thiết đặt lại chương trình để đảm bảo rằng đó không phải là vấn đề với việc thiết đặt chương trình. Nếu phương pháp này không giải quyết được sự cố của bạn, hãy xem: cách khắc phục lỗi bộ nhớ thấp và hết bộ nhớ.
1025 DLL is not supported setup không hợp thức hoặc sự cố gây ra sau một chương trình khác được cài đặtchâm thế DLL của chương trình . Đóng tất cả các chương trình và TSR và thử setup lại chương trình.
6025   hướng dẫn khắc phục lỗi thời kì chạy Microsoft hệ điều hành r6025.

hướng dẫn Khắc Phục nhanh Lỗi Runtime errors Trên hệ điều hành 7,8,10

Nếu bạn chiếm được mã lỗi thời kì chạy và thông báo lỗi (ví dụ: “Lỗi thời kì chạy 75 đường dẫn / lỗi tầm nã cập tệp”), hãy chuyển tới danh sách lỗi thời kì chạy để biết danh sách các mã lỗi và lỗi thời gian chạy. Lỗi Microsoft hệ điều hành Runtime có thể bởi rất nhiều sự cố không giống nhau với computer. tuân theo các bước Click vào đây chỉ dẫn Khắc Phục mau lẹ Lỗi Runtime errors Trên hđh để giúp tìm và Sửa tất cả các lỗi Runtime – Runtime errors NHÉ.

Bạn Đang gặp mặt Sự Cố Vi tính? Liên Hệ Ngay Repair computer An Phát Uy Tín Nhất TpHCM

Trung Tâm Tin học An Phát Chuyên: Dịch vụ Sửa chữa máy vi tính tại chỗ – Mua bán, Fix Lỗi máy tính bàn, máy tính xách tay, cài đặt máy tính , Cài windows Repair Wifi, châm Mực In, Vệ sinh macbook, Lắp đặt camera tận nhà. Chúng tôi phục vụ 24 Quận huyện tại TpHCM

Liên Hệ Trung Tâm Chuyên Sửa chữa máy tính tại nhà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU

Giới thiệu Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Thành Phố Trẻ

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ THÀNH PHỐ TRẺ Giới thiệu Trung Tâm Anh Ngữ Thành Phố Trẻ:         -       Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thành Phố Trẻ được thành lập theo quyết định số 62/QĐ-GDĐT-TC vào ngày 06...

Dịch Vụ Sửa Máy Tính
bang gia sua may tinh tai nha hcm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay3,868
  • Tháng hiện tại102,731
  • Tổng lượt truy cập8,992,558
banner footer
sua may tinh hcm
Dịch Vụ Tận Nơi
Công ty Tin học Bảo An - Đơn vị dịch vụ Sửa máy vi tính quận 1 giá sock | Đ.V Sửa máy vi tính Quận 2 giá siêu rẻ | Dịch Vụ Sửa máy vi tính Quận 3 giá cực rẻ | Địa Điểm Sửa máy vi tính Quận 4 rẻ nhất | CTY Sửa máy vi tính Quận 5 giá rẻ | Nơi Sửa máy vi tính quận 6 giá shock | Nơi Cài win quận 7 giá tốt | Công Ty Sửa máy vi tính quận 8 giá shock | Trung Tâm Sửa máy vi tính quận 9 giá shock | ĐV Sửa máy vi tính Quận 10 giá tốt | Trung Tâm Cài Win Quận 11 giá cực rẻ | Địa điểm sửa chữa máy tính quan 11 uy tin | Dịch Vụ Sửa máy vi tính quận 12 giá tốt | Trung Tâm cài win huyen nha be rẻ nhất | Nơi Cài Win Quận Bình Thạnh giá ưu đãi | Chỗ sửa chữa máy tính binh thanh gia re | Trung Tâm Sửa máy vi tính quận Gò Vấp giá tốt | Dịch Vụ Sửa máy vi tính quận Phú Nhuậnn giá sinh viên | Trung Tâm Sửa máy vi tính Tân Bình rẻ nhất | Dịch Vụ Sửa máy vi tính Tân Phú giá mềm | Nơi Sửa Máy In Quận Thủ Đức rẻ nhất | Đơn Vị Sửa máy vi tính bình chánh giá siêu rẻ | Đơn Vị Sửa máy vi tính hóc môn giá ưu đãi | ĐV Sửa máy vi tính huyện nhà bè giá sinh viên.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Chat Zalo
Chat Facebook
0989.046.510