Thông báo khai giảng
STT Mã lớp Tên lớp Ngày khai giảng Trung tâm Thời gian Đăng ký
1 TH02 Khai giảng Tin học A 20-11 THKS 21-10-2016
2 TH01 Luyện thi TOEIC 20-11 THKS 21-10-2017
3 TK55 Excel Basic 20-11 ABC 11-10-2016
STT Mã lớp Tên lớp Ngày khai giảng Trung tâm Thời gian Đăng ký
1 TK04 Khoa AV AB 20-11 ABC 21-10-2016
2 TK05 Khoa Nâng Cao 20-11 ABC 21-10-2017
STT Mã lớp Tên lớp Ngày khai giảng Trung tâm Thời gian Đăng ký
1 GS01 DTGS 20-11 ABC 21-10-2017
Thông báo chung

Tài liệu học tập

TÀI LIỆU TIN HỌC VĂN PHÒNG

Chào các bạn. Hôm nay Trung Tâm xin gửi tới các bạn các mẫu Bài tập Tin học văn phòng Microsoft Word để giúp các bạn tự thực hành tại nhà. Đây là những tài liệu Tin học căn bản nhất. Các bạn xem mẫu rồi cố gắng thực hành cho thành thạo nhé. Nếu bạn muốn trình độ tin học...
F
A
C
E
B
O
O
K
lên đầu trang

aa

aa

aa

aa

aa
aa